STATUT

Celami statutowymi Stowarzyszenia „EcoSerce” są:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów pacjentów z chorobami serca i naczyń
 2. wspieranie i inicjowanie procesów zmierzających do podniesienia standardów leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń
 3. wspieranie i integracja pacjentów z chorobami serca i naczyń, ich rodzin i opiekunów w procesie leczenia,
 4. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjno- informacyjnej na rzecz pacjentów z chorobami serca i naczyń
 5. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjno- informacyjnej dotyczącej profilaktyki pierwotnej i wtórnej, wczesnej diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń oraz informowanie społeczeństwa o problematyce tych chorób,
 6. inicjowanie w debacie publicznej kwestii związanych z jakością i dostępnością do terapii oraz zabiegów ratujących życie pacjentów z chorobami serca i naczyń
 7. inicjowanie działań sprzyjających poprawie jakości i dostępności dla pacjentów terapii dla osób z chorobami serca i naczyń
 8. inicjowanie i wspieranie działań związanych z poprawą systemu kształcenia kadr w zakresie terapii związanych z leczeniem chorób serca i naczyń,
 9. współpraca z parlamentem, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie jakości i dostępności do metod terapii związanych z leczeniem chorób serca i naczyń
 10. współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pacjenckimi.

 

Powyższe cele realizowane są m.in. poprzez:

 1. pozafinansowe wspieranie pacjentów z chorobami serca i naczyń, ich rodzin i opiekunów,
 2. prowadzenie działań promujących podnoszenie standardów leczenia chorób serca i naczyń;
 3. organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów
  w kwestiach związanych z celami Stowarzyszenia,
 4. uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia celów Stowarzyszenia wydarzeniach naukowych, politycznych i innych związanych z opieką kardiologiczną pacjentów,
 5. współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak parlament, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje lekarskie, pielęgniarskie i pacjenckie oraz innymi istotnymi partnerami,
 6. prezentowanie swoich opinii, stanowisk i postulatów w sprawach dotyczących problemów pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz kierunków rozwoju polityki zdrowotnej w zakresie chorób serca i naczyń organom władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz społeczeństwu, za pośrednictwem mediów,
 7. rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pacjenckimi, działającymi na rzecz pacjentów z chorób serca i naczyń
 8. działalność publikacyjną i wydawniczą (wydawanie książek, czasopism, broszur) w zakresie prezentacji oraz upowszechniania celów Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się
  z podstawowymi celami Stowarzyszenia,
 10. inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem (kliknij poniżej)

STATUT STOWARZYSZENIA ECOSERCE

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt