DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Serca i Naczyń „EcoSerce”   

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– elementy graficzne nie mają opisu alternatywnego,
– filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych,
– materiały audio nie posiadają transkrypcji na tekst,
– załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo.

Powody wyłączenia

– niektóre materiały pochodzą od zewnętrznych dostawców,
– poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-11

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na tej stronie  można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
  • ESC – anulowanie podpowiedzi
  • możliwość zmiany wielkości okna Ctrl- lub Ctrl+
  • możliwość wyszukiwania informacji ze strony
  • przycisk powrotu do strony głównej.

Nawigacja w serwisie

Strona zawiera menu z odsyłaczami. Nawigacja oparta jest o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: biuro@ecoserce.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wnioski te można składać także pisząc na adres Stowarzyszenia.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-16

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

42-350 Koziegłowy ul. Św. Walentego 3, Miłość
Tel.:  +48 694 668 328
E-mail: biuro@ecoserce.pl
Strona internetowa: www.ecoserce.pl

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie nie posiada siedziby biura. Wszelkie sprawy załatwiane są zdalnie:  mailowo, telefonicznie, poprzez platformę do wideokonferencji. Kontakt osobisty możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu i ustaleniu miejsca spotkania.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Stowarzyszenie nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Scroll to Top
Skip to content