POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce” jest właścicielem strony internetowej pod domeną  https://ecoserce.pl  oraz administratorem bazy danych. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były bezpieczne, przywiązując szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę. Stosujemy odpowiednie narzędzia i rozwiązania techniczne do zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (4.5. 2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że w związku z realizowaniem zadań statutowych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”:

Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce” KRS: 0000759764 NIP: 5771987780 REGON: 381924996

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

telefonicznie pod numerem tel.: +48 694 668 328;
listownie: 42-350, Koziegłowy ul. Św. Walentego 3, Miłość
lub drogą mailową biuro@ecoserce.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1lit.a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz art. 6 ust. 1 lit. f – danych przetwarzanych zgodnie z Polityką plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w celu dostosowania treści do potrzeb użytkownika.

CIASTECZKA – COOKIES (INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA KOŃCOWEGO)

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres  członkostwa w Stowarzyszeniu.

dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

PRAWA KLIENTÓW, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) ,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Scroll to Top
Skip to content