STATUT

Celami statutowymi Stowarzyszenia „EcoSerce” są:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów pacjentów z chorobami serca i naczyń
 2. wspieranie i inicjowanie procesów zmierzających do podniesienia standardów leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń
 3. wspieranie i integracja pacjentów z chorobami serca i naczyń, ich rodzin i opiekunów w procesie leczenia,
 4. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjno- informacyjnej na rzecz pacjentów z chorobami serca i naczyń
 5. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjno- informacyjnej dotyczącej profilaktyki pierwotnej i wtórnej, wczesnej diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń oraz informowanie społeczeństwa o problematyce tych chorób,
 6. inicjowanie w debacie publicznej kwestii związanych z jakością i dostępnością do terapii oraz zabiegów ratujących życie pacjentów z chorobami serca i naczyń
 7. inicjowanie działań sprzyjających poprawie jakości i dostępności dla pacjentów terapii dla osób z chorobami serca i naczyń
 8. inicjowanie i wspieranie działań związanych z poprawą systemu kształcenia kadr w zakresie terapii związanych z leczeniem chorób serca i naczyń,
 9. współpraca z parlamentem, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie jakości i dostępności do metod terapii związanych z leczeniem chorób serca i naczyń
 10. współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pacjenckimi.

Powyższe cele realizowane są m.in. poprzez:

 1. pozafinansowe wspieranie pacjentów z chorobami serca i naczyń, ich rodzin i opiekunów,
 2. prowadzenie działań promujących podnoszenie standardów leczenia chorób serca i naczyń;
 3. organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów
  w kwestiach związanych z celami Stowarzyszenia,
 4. uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia celów Stowarzyszenia wydarzeniach naukowych, politycznych i innych związanych z opieką kardiologiczną pacjentów,
 5. współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak parlament, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje lekarskie, pielęgniarskie i pacjenckie oraz innymi istotnymi partnerami,
 6. prezentowanie swoich opinii, stanowisk i postulatów w sprawach dotyczących problemów pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz kierunków rozwoju polityki zdrowotnej w zakresie chorób serca i naczyń organom władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz społeczeństwu, za pośrednictwem mediów,
 7. rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pacjenckimi, działającymi na rzecz pacjentów z chorób serca i naczyń
 8. działalność publikacyjną i wydawniczą (wydawanie książek, czasopism, broszur) w zakresie prezentacji oraz upowszechniania celów Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się
  z podstawowymi celami Stowarzyszenia,
 10. inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.
Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem (kliknij poniżej)
Scroll to Top
Skip to content